Chiếu Cố Thoại Đầu
 









 

Lá thư Ban Trị Sự tháng 5 năm 2017

 

Kính gởi: Chư Tăng Ni, quý Phật Tử và các bạn đồng tham,

 

  • Kỳ thiền thất 7 ngày tu tập theo Pháp môn Tổ Sư Thiền do Cố Hòa Thượng Thiền sư Thích Duy Lực hoằng dương sẽ bắt đầu từ ngày 10/06/2017 đến ngày 16/06/2017.  Thời khóa biểu tu tập của 7 ngày thiền thất là từ 5:00 giờ sáng cho đến 8:00 giờ tối mỗi ngày.
  • Thứ Bảy 17/06/2017 Giỗ thầy Truyền Mẫn

   5:00AM – 7:00AM: Tọa hương và đi hương

   7:00AM – 7:40AM: Ăn sáng

   7:40AM – 9:00AM: Chấp tác

   9:00AM – 11:00AM: Tọa hương và đi hương

   11:00AM – 11:40PM: Thầy Đồng Thường sẽ khai thị về phương pháp thực hành TST

   11:40AM – 11:55AM: * Lễ Phật, lễ chư vị Tổ Sư, lễ Hòa Thượng Thích Duy Lực.

                                  * Tứ hoằng thệ nguyện, khai thị sách tấn, và lễ kết thúc.

   11:55AM – 12:00PM: Môn đồ hiếu quyến thầy Truyền Mẫn lễ giác linh Thầy.

   12:00PM:                 Thọ trai.

   1:30PM:                   Buổi họp khoán đại hội viên giữa năm 2017.

 

 

Ban tổ chức kính mời quý vị quang lâm về tham dự tuần thiền thất và giỗ thầy Truyền Mẫn lần thứ 16 cùng đại chúng tại Từ Ân Thiền Đường.

 

Thay mặt Tứ Chúng đồng tham Từ Ân Thiền Đường
Trụ Trì Từ Ân Thiền Đường
Tỳ Kheo Thích Minh Ngọc

 

*   Ghi chú:
Để giúp chuẩn bị cho vấn đề ăn ở được chu đáo, xin quý vị báo trước cho chúng tôi biết số người, số ngày có thể đến tham dự, cũng như nhu cầu đưa đón tại phi trường hay bến xe, trước ngày 9 tháng 6 năm 2017. Xin liên lạc bằng email hay số điện thoại:
           Điện thoại: 714-265-2357
           email: thichminhngoc@yahoo.com

 



*   Khóa Thiền đã qua       Ẩn (Hide)        Mở rộng (Expand)