Chiếu Cố Thoại Đầu
 

 

THƯ MỜI THAM DỰ THIỀN THẤT VÀ LỄ TƯỞNG NIỆM

THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC (Tháng 1/2018)

 

Kính gởi: Chư Tăng Ni, quý Phật Tử và các bạn đồng tham,

 

Theo thông lệ hằng năm kỳ thiền thất 7 ngày tu tập theo Pháp môn Tổ Sư Thiền do Cố Hòa Thượng Thiền sư Thích Duy Lực hoằng dương sẽ bắt đầu từ ngày 06/01/2018 đến ngày 12/01/2018; và tiếp theo sẽ là Lễ Húy Nhật Tưởng Niệm năm thứ mười tám ngày viên tịch của Cố Hòa Thượng Khai Sơn Tổ Đình Từ Ân (Nam Califonia), Thiền sư Thích Duy Lực, vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy ngày 13/01/2018.  Thời khóa biểu tu tập của 7 ngày thiền thất là từ 5:00 giờ sáng cho đến 8:00 giờ tối mỗi ngày.

 

Chương trình lễ tưởng niệm ngày 13/01/2018 như sau:

 

   8:00AM – 9:00AM:     Cung đón chư tăng, ni và chư phật tử về Từ Ân Thiền Đường.

   9:00AM – 9:40AM:     Tọa hương

   9:40AM – 10:00AM:   Chuẩn bị lễ phẩm dâng cúng lên bàn Phật và bàn thờ Hòa Thượng.

   10:00AM – 12:00PM: Chính thức cử hành lễ

* Tọa hương và đi hương từ 10:00AM – 10:50AM
* Khai thị Pháp môn Tổ Sư Thiền 10:50AM – 11:30AM
* Lễ Phật, lễ chư vị Tổ Sư, và lễ Hòa Thượng
* Tuyên đọc tiểu sử Hòa Thượng Thiền sư Thích Duy Lực
* Tứ hoằng thệ nguyện, cảm tạ và lễ kết thúc

   12:00PM:                thọ trai.

 

*   Ghi chú:
-Để giúp chuẩn bị cho vấn đề ăn ở được chu đáo, xin các bạn đồng tham đăng ký trước cho chúng tôi biết số người, số ngày có thể đến tham dự, cũng như nhu cầu đưa đón tại phi trường hay bến xe, trước ngày 05 tháng 1 năm 2018.   Xin liên lạc bằng email hay số điện thoại:

           Điện thoại: 714-265-2357
           email: thichminhngoc@yahoo.com

 


*** Lưu ý các bạn đồng tham là hội viên ***

1:30PM ngày 13/1/2018: Buổi họp khoáng đại hội viên mỗi 6 tháng.*   Khóa Thiền đã qua       Ẩn (Hide)        Mở rộng (Expand)