Chiếu Cố Thoại Đầu
 
Từ Ân Thiền đường

Thời Khóa Biểu Thiền Thất

Buổi sáng:
4:30 AM Kiểng thức chúng
5:00 AM – 7:00 AM Tọa hương và đi hương
7:00 AM – 7:50 AM Ăn sáng - uống trà - đi hương
7:50 AM – 8:00 AM Khai thị (10 phút)
8:00 AM – 8:55 AM Tọa hương và đi hương
8:55 AM – 9:00 AM Khai thị (5 phút)
9:00 AM – 9:40 AM Tọa hương
9:40 AM – 9:45 AM Uống trà
9:45 AM – 11:00 AM Tọa hương và đi hương
11:00 AM – 11:40 AM Tham vấn, khai thị về công phu (40 phút)
11:40 AM – 12:00 PM Đi hương
Buổi trưa:
12:00 PM – 1:00 PM Ăn trưa - uống trà - đi hương
1:00 PM – 2:00 PM Chỉ tịnh - Nghỉ ngơi
Buổi chiều và tối:
2:00 PM – 2:55 PM Tọa hương và đi hương
2:55 PM – 3:00 PM Khai thị (5 phút)
3:00 PM – 3:40 PM Tọa hương
3:40 PM – 3:45 PM Uống sữa đậu nành
3:45 PM – 4:55 PM Tọa hương và đi hương
4:55 PM – 5:00 PM Khai thị (5 phút)
5:00 PM – 6:00 PM Ăn chiều - uống trà - đi hương
6:00 PM – 6:40 PM Tham vấn, khai thị về công phu (40 phút)
6:40 PM – 8:00 PM Tọa hương và đi hương
8:00 PM – 10:00 PM Tùy nghi
10:00 PM Chỉ tịnh

* Tham vấn có thể được sắp xếp trong ngày


Lịch Đả Thất Năm 2017