Chiếu Cố Thoại Đầu
 
Từ Ân Thiền đường

Lịch Đả Thất Năm 2018


← Lịch Đả Thất Năm 2017                                           Thời Khóa Biểu Thiền Thất →

 

  Tháng Giêng   Thiền Thất   6/1 – 12/1
  Giỗ Sư Phụ    13/1 (thứ Bảy)
  Tháng Hai     17/2 – 18/2
  Tháng Ba   Thiền Thất   11/3 - 17/3
  Tháng Tư     14/4 - 15/4
  Tháng Năm   Lễ Phật Đản PL 2562   22/5
  Tháng Sáu     12/5 - 13/5
  Thiền Thất   9/6 - 15/6
Giỗ Thày Truyền Mẫn, cùng chư hương linh ký tự:   16/6 (thứ Bảy)
  Tháng Bảy     14/7 - 15/7
  Tháng Tám     18/8 - 19/8
  Tháng Chín     15/9 - 16/9
  Tháng Mười   Thiền Thất   14/10 - 20/10
  Tháng Mười Một     17/11 - 18/11
  Tháng Mười Hai     15/12 - 16/12
--oo0oo--
  Tháng Giêng 2019   Thiền Thất   5/1 - 11/1
  Giỗ Sư Phụ   12/1 (thứ Bảy)