Chiếu Cố Thoại Đầu
 
Thỉnh kinh, sách, hoặc đĩa

Quý độc giả và hành giả muốn thỉnh sách hoặc đĩa, vui lòng đến Từ Ân Thiền Đường tại địa chỉ:
4310 W. 5th Street, Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 265-2357.
Nếu ở xa muốn thỉnh kinh sách vui lòng liên lạc thầy Thích Minh Ngọc qua email hoặc điên thoại.
email: thichminhngoc@yahoo.com


 1. 1.   Chư Kinh Tập Yếu     $15.00

  (Bảy cuốn in chung: Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa & Hoa Nghiêm Lược giải, kinh Pháp Bảo Đàn, Kinh Duy Ma Cật, Kinh Viên Giác, Bát Nhã Tâm Kinh, Triệu Luận)


   
 2. 2.   Góp Nhặt Lời Pật Tổ Và Thánh Hiền     $10.00

  (Bốn cuốn in chung: Góp nhặt lời Phật Tổ và Thánh Hiền, Công Án Phật Thích Ca và Tổ Đạt Ma, Bá Trượng Quảng Lục, Truyền Tâm Pháp Yếu)


   
 3. 3.   Đại Thừa Tuyệt Đối Luận     $10.00

  (Ba cuốn in chung: Đại Thừa Tuyệt Đối Luận, Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải, Tham Thiền Phổ Thuyết)


   
 4. 4.   Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền     $6.00

  (Ba cuốn in chung: Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền, Trung Phong Pháp Ngữ, Lâm Tế Ngữ Lục)


   
 5. 5.   Phật Pháp Với Thiền Tông     $12.00

  (Ba cuốn in chung: Phập Pháp Với Thền Tông, Đại Huệ Ngữ Lục, Tham Thiền Cảnh Ngữ)


   
 6. 6.   Phương Pháp Tu Trì Của Thiền Tông     $12.00

  (Hai cuốn in chung: Cội Nguồn Truền Thừa, Thiền Thất Khai Thị Lục)


   
 7. 7.   Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Lược Giải     $3.00

  (Phụ Lục Đường Lối và Cơ Bản Tham Tổ Sư Thiền)


   
 8. 8.   Cội Nguồn Và Thiền Thất     $10.00


   
 9. 9.   9. Công Án Phật Thích Ca và Tổ Đạt Ma     $4.00


   
 10. 10.   Danh Từ Thền Học Chú Giải     $3.00


   
 11. 11.   Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh     $7.00


   
 12. 12.   Đại Huệ Ngữ Lục     $7.00


   
 13. 13.   Đại Thừa Tuyệt Đối Luận     Free


   
 14. 14.   Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền     $1.00


   
 15. 16.   Kinh Kim Cang     $3.00


   
 16. 17.   Kinh Lăng Già     $10.00


   
 17. 18.   Kinh Pháp Bảo Đàn     Free


   
 18. 19.   Kinh Thủ Lăng Nghiêm     $10.00


   
 19. 20.   Kinh Viên Giác     $4.00


   
 20. 21.   Lâm Tế Ngữ Lục     $4.00


   
 21. 23.   Tham Thiền Phổ Thuyết     $6.00


   
 22. 24.   Thiền Thất Khai Thị Lục     $7.00


   
 23. 25.   Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải     $6.00


   
 24. 26.   Triệu Luận Luận Giải     $5.00


   
 25. 27.   Truyền Tâm Pháp Yếu     $4.00


   
 26. 28.   Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm     $2.00


   
 27. 29.   Yếu Chỉ Phật Pháp     $3.00


   
 28. 30.   Thế Kỷ 21 và Bá Trượng Ngữ Lục     $5.00