Chiếu Cố Thoại Đầu
 
Thỉnh kinh, sách, hoặc đĩa

Quý độc giả và hành giả muốn thỉnh sách hoặc đĩa, vui lòng đến Từ Ân Thiền Đường tại địa chỉ:
4310 W. 5th Street, Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 265-2357.
email: thichminhngoc@yahoo.com