Chiếu Cố Thoại Đầu
 
Thỉnh kinh, sách, hoặc đĩa

Quý độc giả và hành giả muốn thỉnh sách hoặc đĩa, vui lòng đến Từ Ân Thiền Đường tại địa chỉ:
4310 W. 5th Street, Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 265-2357.
Nếu ở xa muốn thỉnh kinh sách vui lòng liên lạc thầy Thích Minh Ngọc qua email hoặc điên thoại.
email: thichminhngoc@yahoo.com


Khai Thị

Từ Ân Thiền đường

Hòa Thượng Duy Lực giải đáp về Pháp Môn Tổ Sư Thiền cho hành giả trong và ngoài nước qua các kỳ thiền thất từ năm 1990 đến năm 1999.
Những lời giải đáp này đã được lưu lại trong những bài audio và video.